Αρχική
Δάση, Κάλυψη γης, Προστασία της Φύσης
Ηλεκτρονική υποβολή Διαγραμμάτ...

Ηλεκτρονική υποβολή Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜΔΥ) από εκπροσώπους των Δασικών Υπηρεσιών

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Δασικών Υπηρεσιών, στη βάση δεδομένων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, τα διαγράμματα της περ. θ’ της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.2664/98. Η διαδικασία έκδοσης, η μορφή και το περιεχόμενο του ΔΓΜΔΥ καθορίστηκε με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/113980/3763 (ΦΕΚ 6493/Β’/15-11-23).

Στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, απαιτείται η προσάρτηση Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜΔΥ) στο δικόγραφο για την άσκηση αγωγής, αίτησης ή προσφυγής από τις Δασικές Υπηρεσίες, με το οποίο αποτυπώνεται η γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα (Ν. 2664/98).

Η επισπεύδουσα Δασική Υπηρεσία υποβάλει αίτηση για καταχώριση της απόφασης στα κτηματολογικά βιβλία συνυποβάλλοντας το ΔΓΜΔΥ, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης. Η μορφοποίηση του ηλεκτρονικών διαγραμμάτων περιγράφεται στην Οδηγία με τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών Δασικών Υπηρεσιών (ΔΓΜΔΥ)

Για την εισαγωγή στις εφαρμογές εκδίδεται λογαριασμός χρήστη - εκπροσώπου Δασικών Υπηρεσιών από τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, βάσει του μητρώου που τηρείται σε αυτήν.

Το ΔΓΜΔΥ υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής σε διανυσματική μορφή (αρχείο dxf) και σε μορφή εικόνας (ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf). Για την παραγωγή ψηφιακής υπογραφής απαιτείται η προμήθεια αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, εκδίδεται από το σύστημα το «Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Υποβολής» (ΑΗΥ) για κάθε νόμιμη χρήση.

Για επίλυση προβλημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε:

Για θέματα κωδικών πρόσβασης και ψηφιακών πιστοποιητικών και θέματα σύνταξης επικοινωνείτε με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στο e-mail dasktim@gmail.com Για θέματα τεχνικών προδιαγραφών και χρήσης της εφαρμογής, επικοινωνείτε στο e-mail professionalservices@ktimatologio.gr

Σύνδεσμοι

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ