Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης, των δεδομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής (εφεξής ΔΠ), υπόκειται στους κάτωθι όρους.

Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το σύνολο του περιεχομένου της ΔΠ, που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κ.λπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, όπως και τα κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Δικαιώματα χρήσης

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των υπηρεσιών και δεδομένων με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής των δεδομένων ή υπηρεσιών. Τυχόν τροποποίηση των υπηρεσιών ή δεδομένων κατά την αναπαραγωγή τους δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη αναφορά σε αυτή. Δεν επιτρέπεται η διαστρέβλωση ή αλλοίωση του αρχικού περιεχομένου των στοιχείων των υπηρεσιών ή δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η, με οποιανδήποτε τρόπο, έμμεσα ή άμεσα, μεταπώληση από το χρήστη προς τρίτους των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Ανοιχτά δεδομένα – Γεωπύλη INSPIRE

Μέσω της παρούσας ΔΠ, διατίθενται στο ευρύ κοινό και στους ερευνητές σύνολα δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή. Οι όροι που συνοδεύουν τις άδειες χρήσης των ανοικτών δεδομένων ισχύουν παράλληλα με τους εδώ γενικούς όρους, οι οποίοι σε περίπτωση διαφοροποίησης κατισχύουν.

Αναφορά στην πηγή των δεδομένων

Αναφορές, δημοσιεύσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, χάρτες ή στατιστικά στοιχεία και κάθε είδους ηλεκτρονική ή έντυπη αναφορά σε μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών ή δεδομένων που παρέχονται, θα περιέχουν αναφορά στην πηγή περιέχοντας την ακόλουθη φράση:

Πηγή δεδομένων: Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παραλλάξει λογότυπο ή τις σχετικές οπτικές σημάνσεις, παραβιάζοντας τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, από οποιαδήποτε μέσο παροχής πληροφοριών ή από οποιανδήποτε εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή τέτοιου υλικού.

Διαθεσιμότητα των δεδομένων και υπηρεσιών

Το παρέχον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και δεδομένων που παρέχει, για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διαθεσιμότητα όμως αυτών των υπηρεσιών και δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ΔΠ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ΔΠ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο διαχειριστής της ΔΠ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ΔΠ είναι τα ακόλουθα: • Ονοματεπώνυμο • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου • Αριθμός κινητού τηλεφώνου • Επαγγελματικός κλάδος • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) • Στοιχεία εργασίας (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο διαχειριστής της ΔΠ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο (το διαχειριστή της ΔΠ), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της ΔΠ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η παρούσα ΔΠ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ΔΠ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Περιορισμός ευθύνης

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και των παρεχόμενων δεδομένων ή και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιων συστατικών, είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Η χρήση των υπηρεσιών και δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα παρέχονται «ως έχουν». Κανένα εργαζόμενος του παρέχοντος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν παρέχεται εγγύηση ότι: (α) Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα θα παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς σφάλματα (β) τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι χρήστες από τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και δεδομένων θα είναι ακριβή, αξιόπιστα και πλήρη.

Το παρέχον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών ή δεδομένων ή σχετίζονται με αυτές λόγω παραλείψεων, λαθών, ατελειών, ιών, καθυστερήσεων στη λειτουργία. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει για κάθε είδους απώλειες, άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες (ζημιές), απώλεια στοιχείων, εισόδημα ή κέρδος, απώλεια ή καταστροφή ιδιοκτησίας και αξιώσεις τρίτων.

Το παρέχον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν ευθύνεται για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί ή δημοσιευθεί από τρίτους.

Το παρέχον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την διαγραφή, απώλεια ψηφιακών δεδομένων ή αποτυχία κατά την αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας από το χρήστη.

Το παρέχον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των διαφόρων μοντέλων μετασχηματισμού συντεταγμένων από το χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξασφαλίζει ότι η ακρίβεια του μετασχηματισμού που εφαρμόζει ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εργασιών του.

Το παρέχον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το γεγονός ότι, σε κάποιες εφαρμογές (π.χ. θέαση αρθοφωτοχαρτών), ορισμένες περιοχές έχουν υποστεί αλλοίωση/παραποίηση στην απεικόνισή τους, που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το παρέχον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν παρέχει καμία τεχνική πληροφορία ή τεχνική βοήθεια σχετικά με την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων, άλλη από αυτή που δίνεται στα μεταδεδομένα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. υποστήριξη χρηστών HEPOS).

«Δεσμοί» (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ΔΠ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο -Δωσιδικία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΠ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: 28/12/2021