Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης για τον κωδικό θέσης Ι.4.3. του διαγωνισμού Β2022

Δείτε την Ανακοίνωση της δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των θέσεων με κωδικό Ι.4.3. της προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κωδικό Β2022.