Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας

Ξεκινάει τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 η διαδικασία Δημοσιοποίησης των Εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω του ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr (με τη χρήση κωδικών taxisnet), με σκοπό  τη συγκέντρωση όλων των τεκμηριωμένων απόψεων πριν ξεκινήσει το έργο της η Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στις περιοχές αυτές, μπορούν να δουν την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης, η οποία περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους.

Ειδικά, στην περίπτωση που η αίτηση διόρθωσης αφορά σε εκτοπισμό δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή και σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου, οι αιτούντες διόρθωση πρέπει, σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, από την 1η Ιουλίου 2024 έως την 30η Ιουλίου 2024, να ενημερώσουν όσους ιδιοκτήτες θίγονται, γνωστοποιώντας τους με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ/ταχυαποστολή courier ή e-mail ή δικαστικό επιμελητή:
•    την αίτηση διόρθωσης που έχουν υποβάλει
•    την Έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης και 
•    τις αντίθετες απόψεις τους, στη περίπτωση που διαφωνούν με την Έκθεση, τις οποίες έχουν υποβάλει μέσω του ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr. 

Τα αποδεικτικά γνωστοποίησης προς τους θιγόμενους ιδιοκτήτες υποβάλλονται εντός της παραπάνω προθεσμίας, επίσης, μέσω του ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται.

Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, από την 31η Ιουλίου 2024 έως την 29η Αυγούστου 2024, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία της εφαρμογής στο ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr, είτε να συμφωνήσουν με τη διόρθωση είτε να αιτιολογήσουν τις αντίθετες απόψεις τους, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, διαφορετικά θεωρείται ότι συμφωνούν με τη διόρθωση.

Για πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεταβολές των ημερομηνιών/προθεσμιών, παρακαλούμε ελέγξτε τον ΟΤΑ που σας ενδιαφέρει στο www.ktimatologio.gr- Αναζήτηση Περιοχών/Γραφείων.

Επισημαίνεται ότι οι δικηγόροι και οι μηχανικοί των αιτούντων και των θιγομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις και στα τυχόν συνημμένα που αναρτώνται στο ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο portal.olomeleia.gr και στο ΤΕΕ, αντίστοιχα).
 

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές: 
 

Π.E.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΤΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΑΚΡΙΤΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΥΓΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΒΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΒΡΑΧΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΓΑΒΡΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΕΡΜΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΓΡΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΔΙΑΛΕΧΤΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΖΟΥΖΟΥΛΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΚΟΤΥΛΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΡΑΝΙΩΝΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΚΩΣΤΑΡAΖΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΛΙΘΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΕΛΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΜΕΛΑΝΘΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΜΗΛΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΝΟΣΤΙΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΟΙΝΟΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΠΤΕΛΕΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΤΕΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΣΠΗΛΑΙΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΣΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΤΣΑΚΟΝΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΧΑΛΑΡΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΧΡΥΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΓΡΑΠΙΔΕΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΕΤΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΚΡΙΤΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΛΩΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΤΡΑΠΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΧΛΑΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΒΑΡΙΚΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΒΕΓΟΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΒΕΥΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΒΡΟΝΤΕΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΙΤΕΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΚΑΡΥΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΚΕΛΛΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΚΛΑΔΟΡΡΑΧΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΚΛΕΙΔΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΚΟΛΧΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΚΟΡΥΦΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΚΡΑΤΕΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΚΩΤΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΛΕΠΤΟΚΑΡΥΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΛΕΧΟΒΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΛΟΦΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΜΑΡΙΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΜΕΛΙΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΝΥΜΦΑΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΑΡΟΡΕΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΠΕΛΑΡΓΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΠΕΤΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΩΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΡΟΔΩΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΣΙΤΑΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΣΚΟΠΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΣΚΟΠΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΤΡΙΒΟΥΝΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΥΔΡΟΥΣΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΦΑΝΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΦΑΡΑΓΓΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝΨΑΡΑΔΩΝ

Επικοινωνία με τα Γραφεία Κτηματογράφησης

Γραφείο Κτηματογράφησης Καστοριάς
Λεωφόρος Κύκνων 14, ΤΚ 52100, Καστοριά
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00.
Τηλεφωνικό κέντρο: 801 4000 100 (από σταθερό), 231 6005 400 (από κινητό) (ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-18:00).
Email: contact@kthma.gr

Γραφείο Κτηματογράφησης Φλώρινας
Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, ΤΚ 53100, Φλώρινα
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00.
Τηλεφωνικό κέντρο: 801 4000 100 (από σταθερό), 231 6005 400 (από κινητό) (ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-18:00).
Email: contact@kthma.gr

Γραφείο Κτηματογράφησης στη Θεσσαλονίκη
Στρ. Σαράφη 48Β Τ.Κ. 55135, Φοίνικας – Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00.
Τηλεφωνικό κέντρο: 801 4000 100 (από σταθερό), 231 6005 400 (από κινητό) (ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-18:00).
Email: contact@kthma.gr