Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Σε συνέχεια της με αριθμό 2420040/02.04.2024 πρόσκλησης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» και του με αριθμό πρωτοκόλλου ΝΔ 0592/2424162/18.04.2024 πρακτικού κλήρωσης πρόσκλησης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που ζητήθηκαν, σας ανακοινώνουμε ότι από τις έξι (6) προκηρυσσόμενες θέσεις καλύφθηκε η μία (1) από την κα. Καυκοπούλου Αλεξία-Δονάτη.