Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Το  Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, ήτοι μέχρι 17/04/2024.