Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγομένων του διαγωνισμού Β 2022 για τον κωδικό θέσης Ι.4.3

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσωρινοί πίνακες του διαγωνισμού Β 2022 (αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγομένων) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορούν στον κωδικό θέσης Ι.4.3, αναρτήθηκαν στην ενότητα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών - Διαβουλεύσεις – Συμβάσεις» στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από τις 16.01.2024. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο (βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr ) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.