Υπηρεσίες για Μηχανικούς

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής έρευνας δίνεται η δυνατότητα να διεξάγεται, καθημερινά και σε 24ωρη βάση, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών (ΦΕΚ1539/Β΄/15-4-21), απομακρυσμένη έρευνα στις κτηματολογικές εγγραφές και τα στοιχεία που τηρούνται στο σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, μέσω του ΚΑΕΚ του ακινήτου. Οδηγός χρήσης απομακρυσμένης έρευνας Μηχανικών.pdf

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων μπορεί να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το συντάκτη τους τα διαγράμματα του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως καθορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2216/Β’/14-6-2018).

Η έναρξη υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά από τις 16/07/2018 για τα διαγράμματα που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή. Στην παρούσα φάση δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά διαγράμματα που αφορούν καταχώριση εγγραπτέων διοικητικών πράξεων.

Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  • Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.
  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών (ΤΔΓΜ) που συνοδεύουν δικόγραφα.

Σύμφωνα με το Ν.4602/2019 (Α΄45) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 (Δ΄4765), από τις 27-01-2020 και μετά,** για όσα δικόγραφα θα κατατεθούν ενώπιον δικαστηρίου**, θα προσαρτάται, πλέον, μαζί με το δικόγραφο, το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (ΤΔΓΜ), το οποίο θα φέρει «Δήλωση» του συντάκτη Μηχανικού προς αντικατάσταση της τεχνικής εισήγησης που εξέδιδε το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Συνεπώς, και αυτά τα τοπογραφικά διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών, πλέον, θα ακολουθούν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Κατ’ εξαίρεση, για τις ίδιες περιπτώσεις των δικογράφων του ν.2664/98 που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού άρχεται από τις 06-04-2020 και μετά. Οδηγία για την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που προσαρτώνται σε δικόγραφα.pdf

Η μορφοποίηση των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων περιγράφεται στο εγκεκριμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων ΕΚ Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων και PINAKAS I LAYERS MODEL AN ΕΚ.dxf

Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, password) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ). Επιπλέον, για την παραγωγή ψηφιακής υπογραφής απαιτείται η προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU99/93 και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001.

Τα ψηφιακά αρχεία των διαγραμμάτων, που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής, υπογράφονται ψηφιακά από το συντάκτη τους Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων.pdf

Η ηλεκτρονική υποβολή των ψηφιακών διαγραμμάτων γίνεται από τη διαδικτυακή εφαρμογή του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σύμφωνα με τις οδηγίες του τεύχους « Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων» Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων.pdf.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, εκδίδεται από το σύστημα για τον συντάκτη το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» για κάθε νόμιμη χρήση.

Πρόσβαση στο «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» έχει κάθε ενδιαφερόμενος με χρήση του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), μέσα από τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες / Άλλες Υπηρεσίες και Προϊόντα / Αποδεικτικό υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» ή απευθείας στο σύνδεσμο πατώντας ΕΔΩ.

Για θέματα τεχνικών προδιαγραφών και χρήσης της εφαρμογής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail professionalservices@ktimatologio.gr

Για θέματα κωδικών πρόσβασης και ψηφιακών πιστοποιητικών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail support@tee.gr ή να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Σχετικά με την μορφοποίηση των διαγραμμάτων και την ηλεκτρονική υποβολή τους μπορείτε να συμβουλεύεστε τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Για την ηλεκτρονική σύνταξη των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών καθώς και συχνών σφαλμάτων μπορείτε να συμβουλευτείτε τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Το παρόν έργο αποτελεί υποέργο της πράξης με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE” και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» (ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).