Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων μου

Με την υπηρεσία αυτή, παρέχεται πληροφόρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την τρέχουσα νομική κατάσταση και τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία είχαν εγγραφεί ως κύριοι ή επικαρπωτές, από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (από τη λήξη της κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές ή με μεταγενέστερες εγγραφές). Οι πληροφορίες που παρέχονται προέρχονται άμεσα (online) από την ψηφιακή κτηματολογική βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Η υπηρεσία πρόσβασης παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας (24ωρη λειτουργία) και η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με χρήση των κωδικών taxisnet που τα πρόσωπα διαθέτουν.

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση δεν επιστρέφονται αποτελέσματα ακινήτων και εγγραφών (π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης του ΑΦΜ με την κτηματολογική εγγραφή, ή λόγω τυχόν απόρριψης του δικαιώματος που δηλώθηκε κατά την κτηματογράφηση), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για περαιτέρω έρευνα και καθοδήγηση.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΟΥ

Με τη λειτουργικότητα αυτή σας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έχουν ανακύψει από τις συναλλαγές σας σε Καταστήματα και Υποκαταστήματα του Φορέα. Ειδικότερα, μπορείτε να παρακολουθήσετε τόσο τις αιτήσεις επιστροφής που έχετε ήδη υποβάλλει, όσο και να υποβάλλετε νέα αιτήματα. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται σε λογαριασμό που υποδεικνύετε με αναγραφή του ΙΒΑΝ σε ειδική φόρμα. Η υπηρεσία πρόσβασης παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας (24ωρη λειτουργία) και η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με χρήση των κωδικών taxisnet που τα πρόσωπα διαθέτουν. Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση δεν επιστρέφονται αποτελέσματα ακινήτων και εγγραφών (π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης του ΑΦΜ), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για περαιτέρω έρευνα και καθοδήγηση.

Επιπλέον, είστε σε θέση μέσω αυτής της εφαρμογής να βλέπετε την κατάσταση των αιτήσεων επιστροφής που έχετε υποβάλλει κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Επιπρόσθετα, μπορείτε να υποβάλλετε και αιτήσεις επιστροφής για πληρωμές που πραγματοποιήσατε εκ παραδρομής και δε συνδέονται με αίτηση η δήλωση προς το Φορέα.