Αρχική
Υπηρεσίες
Υπολογισμός τελών και δικαιωμά...

Υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων

Με την παρούσα εφαρμογή μπορείτε μόνοι σας, να υπολογίσετε το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλετε για την εκάστοτε συναλλαγή σας με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.ά).

Ο υπολογισμός μέσω της εφαρμογής ταμείου εφαρμόζεται ήδη στα Κτηματολογικά Γραφεία Ζωγράφου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Μυκόνου.