ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΠΑΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Γενική Διευθύντρια