Σκοπός της προανάρτησης είναι η προσωπική ενημέρωση των ιδιοκτητών για τη µέχρι τώρα πορεία της δήλωσης που έχουν υποβάλλει στην κτηµατογράφηση, η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων της κτηµατολογικής βάσης, η µείωση των πρόδηλων σφαλµάτων και των σφαλµάτων επεξεργασίας και η µείωση των αιτήσεων διόρθωσης στην επόµενη φάση της ανάρτησης.

Είναι μια σημαντική διαδικασία μετά την συλλογή δηλώσεων , διότι παρέχει στον δικαιούχο την δυνατότητα να ελέγξει, να επιβεβαιώσει, να διορθώσει και να συμπληρώσει τα στοιχεία της δήλωσής του µε τρόπο απλό, γρήγορο και χωρίς κόστος και για το σκοπό αυτό γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά.

Οι διορθώσεις που θα γίνουν σε αυτή τη φάση, προλαβαίνουν την δυσανάλογη σε χρόνο, κόπο και κόστος προσπάθεια , που θα απαιτηθεί στο επόµενο στάδιο της ανάρτησης, χωρίς αυτό να αποκλείει από τον δικαιούχο την δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης κατά το στάδιο αυτό.

Τα δεδοµένα της κτηµατολογικής βάσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gov.gr και οι δικαιούχοι λαµβάνουν σχετική ενηµέρωση στο e-mail που έχουν δηλώσει στο γραφείο κτηµατογράφησης.  Η πρόσβαση γίνεται µέσω των κωδικών taxis. Κάθε δικαιούχος ελέγχει αν είναι σωστά καταχωρηµένα τα στοιχεία της δήλωσης, όπως τα προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία δικαιώµατος, συµβολαιογραφικά έγγραφα, στοιχεία ακινήτου και τα γεωµετρικά στοιχεία του ακινήτου. Μέσω της προανάρτησης, παρέχεται στον πολίτη η δυνατότητα, εφόσον εντοπίσει ότι υπάρχουν σφάλµατα,  να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο Γραφείο Κτηµατογράφησης κατόπιν ραντεβού, εντός χρονικού διαστήµατος 45 ηµερών, συµπληρώνοντας το είδος του σφάλµατος, µε σχετική περιγραφή του και με την προσκόμιση των  στοιχείων  που τεκμηριώνουν την διόρθωση.

Επιπλέον αυτών κατά τη διάρκεια της προανάρτησης αλλά και σε επόµενο χρονικό διάστηµα  έως πριν την λήξη της κτηµατογράφησης, ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση συµπληρωµατικών στοιχείων και να προσκοµίσει πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. συµβόλαια, πιστοποιητικά µεταγραφής), σε περίπτωση που έχει δηλώσει τα εγγραπτέα δικαιώµατά του, αλλά υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. 

Επισηµαίνεται ότι,  σε περίπτωση που ο δικαιούχος ακίνητου δεν έχει υποβάλλει δήλωση, µπορεί να υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος και μετά την προανάρτηση.  Αν κάποιος δεν υποβάλει αίτηση στοιχείων επανεξέτασης µέσα στην προθεσµία προανάρτησης που έχει ανακοινωθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, µπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης, στη συνέχεια, κατά το στάδιο της ανάρτησης .

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιημένης δήλωσης από τη Διεύθυνση Δασών, οι πολίτες θα ενηµερωθούν σχετικά κατά το στάδιο της ανάρτησης και θα µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης  κτηματολογικών στοιχείων σύµφωνα µε το νέο άρθρο 6Α του ν.2308/1995  προσκοµίζοντας τα έγγραφα που στηρίζουν το δικαίωµα τους, καταρχήν τίτλους προ του 1945.