Τι είναι η δήλωση ιδιοκτησίας;

Για τη σύνταξη του Κτηματολογίου (η διαδικασία ονομάζεται Κτηματογράφηση), σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι υποχρεωτικό όλοι οι δικαιούχοι (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και το Ελληνικό Δημόσιο) να υποβάλουν δήλωση του Ν. 2308/95 για όλα τα εγγραπτέα δικαιώματά τους σε ακίνητα (για παράδειγμα κυριότητα, επικαρπία, υποθήκες, δουλείες διόδου, κατασχέσεις,  εγγραπτέες αγωγές).

Η δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια πρόσθετη διαδικασία που πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το εάν τα ακίνητά σας έχουν καταγραφεί και σε άλλους φορείς του Δημοσίου (Υποθηκοφυλακείο, Ε9 κλπ).

 

Πότε υποβάλλω δήλωση;

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται σταδιακά ανά περιοχή. Για κάθε περιοχή της χώρας (προκαποδιστριακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ΟΤΑ) εκδίδεται σχετική ανακοίνωση για την έναρξη της περιόδου συλλογής δηλώσεων. Πατήστε ΕΔΩ για να πληροφορηθείτε για την περιοχή που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας Νομό και περιοχή.

 

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων;

Η προθεσμία της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων είναι 3 μήνες. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού είναι έξι (6) μήνες.

 

Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής της δήλωσης;

Μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση σας με δύο τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, επισυνάπτοντας τα σχετικά αρχεία και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος μέσω κάρτας πληρωμών.
  • Με επιτόπου υποβολή, κατόπιν ραντεβού, στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης σε έντυπη μορφή.

 

Μπορεί να υποβάλει άλλος την δήλωση εκ μέρους μου;

Αν επιθυμείτε να καταθέσει τη δική σας δήλωση άλλο πρόσωπο στη θέση σας, αρκεί να του δώσετε σχετική εξουσιοδότηση, χωρίς γνήσιο υπογραφής.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε εσείς δήλωση στο όνομα άλλου προσώπου (πχ συγγενή στο εξωτερικό), θα πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο του σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου.

Στην περίπτωση ανηλίκου, υπογράφουν οι κηδεμόνες που ασκούν την γονική μέριμνα (από κοινού με την προσκόμιση αντιγράφου της ταυτότητάς τους).

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εκπροσώπησης (νομικά πρόσωπα, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, σύνδικος πτώχευσης, εκτελεστής διαθήκης) απαιτούνται τα απαραίτητα κάθε φορά νομιμοποιητικά έγγραφα διορισμού.