Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-Υποκατάστημα Μυκόνου
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-Υποκατάστημα Μυκόνου
GK_ADDRESS
Θέση Αργύραινα-Μύκονος, TK 84600, ΜΥΚΟΝΟΣ
Τηλέφωνο
22890-23653
Προϊστάμενος
Γεώργιος Βασιλάκης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί