Χωρική απεικόνιση Κτηματογράφησης/ Λειτουργίας Κτηματολογίου

Ο φορέας ανέπτυξε έναν «διαδραστικό» χάρτη που απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της σύνταξης του Ελληνικού Κτηματολογίου σε κάθε περιοχή της χώρας.  

Αναζήτηση αεροφωτογραφιών

Η υπηρεσία «Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου» δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την αναζήτηση αεροφωτογραφικού υλικού που διαθέτει ο φορέας στο αρχείο του.

Μέσα από την υπηρεσία "Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου" οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μόνο τις αεροφωτογραφίες που είναι καταχωρημένες σε αυτή, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου αεροφωτογραφιών που διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ) στοχεύει στη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ευρωπαϊκή υποδομή χωρικών δεδομένων θα επιτρέψει την ανταλλαγή χωρικών πληροφοριών μεταξύ οργανώσεων του Δημόσιου τομέα και θα διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε χωρικές πληροφορίες σε κάθε χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού - HEPOS

Τι είναι το HEPOS

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS είναι ένα έργο υποδομής, το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU).

Έτσι, επιτυγχάνονται ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις στο σύνολο της χώρας, ταχύτερα και οικονομικότερα.

Υπηρεσίες για Δικηγόρους

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μπορείτε στο εξής να υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα υποκαταστήματά τους, βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.00, αιτήσεις καταχώρισης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Υπηρεσίες για Συμβολαιογράφους

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μπορείτε στο εξής να υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα υποκαταστήματά τους, βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.00, αιτήσεις καταχώρησης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Υπηρεσίες για Μηχανικούς

Με την παρούσα εφαρμογή υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το συντάκτη τους τα διαγράμματα του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως καθορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2216/Β’/14-6-2018)

Η έναρξη υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά από τις 16/07/2018 για τα διαγράμματα που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

Subscribe to Για Επαγγελματίες