Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν υποκαθιστά την κατ' άρθρο 15 του Ν 3889/2010 αντίρρηση.

Ανάρτηση

Η χρονική καθυστέρηση ανάρτησης των Δασικών Χαρτών στον ιστότοπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ έναντι των αποφάσεων ανάρτησης των οικείων Διευθύνσεων Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλεται κυρίως είτε σε καθυστέρηση υποβολής των αντίστοιχων τελικών αρχείων Δασικών Χαρτών προς το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είτε σε διορθώσεις αυτών που προβαίνουν οι Δι

Υποβολή Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις περιοχές για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών πατήστε εδώ.

Subscribe to Δασικοί χάρτες