Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων μου

Με την υπηρεσία αυτή, παρέχεται πληροφόρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την τρέχουσα νομική κατάσταση και τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία είχαν εγγραφεί ως κύριοι ή επικαρπωτές, από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (από τη λήξη της κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές ή με μεταγενέστερες εγγραφές). Οι πληροφορίες που παρέχονται προέρχονται άμεσα (online) από την ψηφιακή κτηματολογική βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν υποκαθιστά την κατ' άρθρο 15 του Ν 3889/2010 αντίρρηση.

Ανάρτηση

Η χρονική καθυστέρηση ανάρτησης των Δασικών Χαρτών στον ιστότοπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ έναντι των αποφάσεων ανάρτησης των οικείων Διευθύνσεων Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλεται κυρίως είτε σε καθυστέρηση υποβολής των αντίστοιχων τελικών αρχείων Δασικών Χαρτών προς το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είτε σε διορθώσεις αυτών που προβαίνουν οι Δι
Subscribe to Για Πολίτες