Έντυπα

Έντυπα δήλωσης ιδιοκτησίας

Τα έντυπα δεν χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης παρά μόνο για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Μεταβιβάσεις μετά την έναρξη της Ανάρτησης

Τι αλλάζει μετά την έναρξη της Ανάρτησης;

Μετά την έναρξη της Ανάρτησης, για κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής (πχ σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου) είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ).

 

Τι είναι το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (Π.Κ.Α);

Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Φορέα του Κτηματολογίου και χορηγείται μόνο ηλεκτρονικά μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και περιγράφει συνοπτικά το ακίνητο.

Διαδικασία μετά την Ανάρτηση

Τι ακολουθεί την υποβολή της αίτησής μου;

Το Γραφείο Κτηματογράφησης λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αιτήσεων (και των συνημμένων εγγράφων) και προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις.

Ειδικά στην περίπτωση της Αίτησης Διόρθωσης (διόρθωση των ορίων του ακινήτου γεωμετρικά εκτός ορίων / απόκλισης, εκτοπισμός δικαιούχων), το Γραφείο Κτηματογράφησης  την αποδέχεται (συνολικά ή μέρος) ή την απορρίπτει συντάσσοντας έκθεση με πλήρη αιτιολογία.

 

Διορθώσεις-Συμπληρώσεις στη διάρκεια της Ανάρτησης

Διαπίστωσα σφάλματα και θέλω να τα διορθώσω.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το είδος των σφαλμάτων:

Αν υπάρχουν προφανή σφάλματα, συμπληρώνετε την Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς κόστος εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας. Για παράδειγμα:

Ανάρτηση

Τι είναι η Ανάρτηση;

Πρόκειται για το στάδιο κατά το οποίο  όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δίνονται στη δημοσιότητα ώστε όλοι μας να είμαστε σε θέση να ενημερωθούμε και να ελέγξουμε την ατομική μας και τη δημόσια ακίνητη περιουσία.

Προανάρτηση

Τι είναι η Προανάρτηση;

Είναι ένα βοηθητικό στάδιο στο οποίο καλείστε να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία των ιδιοκτησιών σας όπως έχουν προκύψει από την επεξεργασία της δήλωσής σας. Αν βρείτε ελλείψεις ή σφάλματα μπορείτε να τα διορθώσετε εύκολα και ανέξοδα.  Έτσι αποφεύγετε μελλοντική άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα που απαιτούνται στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

 

Μεταβιβάσεις- δηλώσεις μέχρι την έναρξη της Ανάρτησης

Μετά την έναρξη της περιόδου συλλογής δηλώσεων σε μια περιοχή, για να γίνει μια μεταβίβαση (πχ αγοραπωλησία, γονική παροχή) θα πρέπει να έχει προηγηθεί υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο.

 

Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης

Πώς υπολογίζεται το πάγιο τέλος;

Το πάγιο τέλος που πρέπει να πληρώσετε υπολογίζεται αυτόματα κατά την υποβολή της δήλωσης και εξαρτάται από τη θέση, το είδος και το πλήθος των ιδιοκτησιών σας.

Subscribe to Κτηματογράφηση