Αιτήσεις Διόρθωσης Προδήλων Σφαλμάτων

Τι είναι η Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος;

Η Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορείτε να αιτηθείτε την διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη ατελώς.

Οι αιτήσεις αυτές:

Τέλος Αντιρρήσεων

Τι είναι το ειδικό τέλος αντίρρησης και πότε καταβάλλεται;

Για την υποβολή αντίρρησης ενδέχεται να οφείλετε να καταβάλλετε σχετικό τέλος, το ύψος  του οποίου εξαρτάται από την έκταση της περιοχής για την οποία υποβάλλετε αντίρρηση.

Διαβάστε προσεκτικά την επόμενη παράγραφο για να βεβαιωθείτε εάν πρέπει ή όχι να καταβάλετε το σχετικό τέλος.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου της αντίρρησης;

Προσοχή! Είναι απαραίτητη η προσκόμιση των στοιχείων Α έως και Δ, όπως αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να γίνει δεκτή η αντίρρηση σας.

Α. Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αντιρρήσεων (εκδίδεται από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντιρρήσεων).

Β. Ατομικά Στοιχεία

Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη

Ποιος μπορεί να υποβάλλει Αντιρρήσεις κατά του Δασικού Χάρτη;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

 

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Τι είναι η ανάρτηση του δασικού χάρτη;

Πρόκειται για το στάδιο δημοσιοποίησης του δασικού χάρτη στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να ενημερώνεται και να ελέγχει τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας περιοχής γενικά ή ενός ακινήτου ειδικότερα.

Δασικοί Χάρτες και Κτηματολόγιο

Από την έναρξη της σύνταξης του Κτηματολογίου, αναγνωρίστηκε η σημασία και η σύνδεση του Δασικού Χάρτη με το Κτηματολόγιο. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο από το 1997, παράλληλα με τα έργα της κτηματογράφησης, ξεκινά και μελέτες για τη κατάρτιση του δασικού χάρτη στις αντίστοιχες περιοχές. Η κατάρτιση έχει ολοκληρωθεί (ή βρίσκεται σε τελικό στάδιο) για το σύνολο σχεδόν της χώρας.

Η συμμετοχή του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι σημαντική, καθώς για την υλοποίηση του δασικού χάρτη:

Αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Νόμος 4685/2020)

Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 είχε ολοκληρωθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών για το 96% της έκτασης της χώρας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση για το 55% της έκτασης της χώρας και έγινε η μερική  κύρωση των δασικών χαρτών για  το 50% της έκτασης της χώρας.

Η έννοια των Δασικών Χαρτών

Ποιο είναι το αντικείμενο του δασικού χάρτη;

Tο αντικείμενο του Δασικού Χάρτη είναι η οριστική καταγραφή και οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, κατά τρόπο σαφή, έγκυρο και τεκμηριωμένο, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της χώρας.

Subscribe to Δασικά