Πρόγραμμα COPERNICUS - Παρακολούθηση μορφών κάλυψης και χρήσεων γης

Συμμετοχή του φορέα σε προγράμματα παρακολούθησης κάλυψης/χρήσεων γης

Tο Ελληνικό Κτηματολόγιο από το 2013 έχει οριστεί, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), Θεματικό Κέντρο Αναφοράς για την Ελλάδα για θέματα κάλυψης γης και Δασών. Ο ΕΟΠ είναι οργανισμός της ΕΕ με αποστολή να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον.

Πυρόπληκτες περιοχές

Τον Αύγουστο του 2009 καταστροφικές πυρκαγιές έκαψαν περίπου 210.000 στρέμματα (210 τ.χλμ) στη Βορειοανατολική Αττική. Για τη μετέπειτα προστασία των καμένων εκτάσεων, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση (Ν.3818/2010), το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανέλαβε την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης με στόχο τον εντοπισμό της αυθαίρετης δόμησης στις περιοχές αυτές.

Το σύστημα αποσκοπεί:

Γεωπύλη INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου

Τι είναι η Οδηγία  2007/2/ΕΚ (INSPIRE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) στοχεύει στη δημιουργία μιας βασικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων στις χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία θα επιτρέπει:

Παρακολούθηση και επικαιροποίηση των χερσαίων προστατ. περιοχών του δικτύου «NATURA 2000»

espa

Τι είναι το δίκτυο Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών.

Subscribe to Γεωχωρικά