Τι είναι η Οδηγία  2007/2/ΕΚ (INSPIRE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) στοχεύει στη δημιουργία μιας βασικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων στις χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία θα επιτρέπει:

 • την εύκολη ανταλλαγή γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των δημόσιων φορέων των χωρών αυτών
 • την εύκολη πρόσβαση του κοινού σε γεωχωρικές πληροφορίες σε κάθε χώρα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η υποδομή INSPIRE βασίζεται στις υπάρχουσες υποδομές των γεωχωρικών δεδομένων κάθε χώρας της ΕΕ, οι οποίες είναι συμβατές μεταξύ τους βάσει κοινών προδιαγραφών.

Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Ν.3882/2010 (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ).

           

Τι είναι τα γεωχωρικά δεδομένα;

Γεωχωρικά δεδομένα είναι αυτά τα οποία περιγράφουν ή αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, φυσικά ή νοητά αντικείμενα, τα οποία συσχετίζονται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή, όπως πχ χάρτες με τα όρια οικοπέδων και αγροτεμαχίων ή τα περιγράμματα κτιρίων.

 

Ποιοί φορείς διαθέτουν γεωχωρικά δεδομένα «INSPIRE»;

Γεωχωρικά δεδομένα διαθέτουν οι περισσότεροι φορείς του Δημοσίου των χωρών της ΕΕ. Στη χώρα μας, η εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE είναι σε εξέλιξη, με πολλούς φορείς του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, να αναρτούν σταδιακά στο διαδίκτυο τα δεδομένα τους.

 

Γεωπύλη INSPIRE του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και σχετιζόμενες γεωχωρικές υπηρεσίες

Ο Φορέας έχει προβεί στη δημιουργία της Γεωπύλης Γεωχωρικών Δεδομένων «INSPIRE». Το έργο έχει υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (2014-2020) και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

 Η νέα Γεωπύλη δίνει  στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα:

 • θέασης (view),
 • τηλεφόρτωσης (download) και
 • αναζήτησης πληροφοριών (μεταδεδομένα) των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων.

Ο Φορέας είναι σε συνεχή διαδικασία δημιουργίας νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και εμπλουτισμού της Γεωπύλης.

 

Ποια γεωχωρικά δεδομένα παρέχονται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο;

Μέσω της Γεωπύλης παρέχονται διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για:

 • τα κτηματολογικά διαγράμματα των περιοχών όπου λειτουργεί κτηματολόγιο
 • τη διανομή των πινακίδων κλίμακας 1:2500 στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 με σκοπό τη χρήση τους μέσω άλλων εφαρμογών όπως εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), το Google Earth κλπ.

Επίσης, αυτή τη στιγμή, παρέχονται πληροφορίες (μεταδεδομένα) για:

 • τις ορθοεικόνες λήψης 2015-2016 καθώς και τις παλαιότερες λήψης 2007-2009
 • τις ιστορικές ορθοεικόνες λήψης 1945
 • το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους της χώρας (από τις ορθοεικόνες λήψης 2015-2016)
 • τα κτηματολογικά διαγράμματα των περιοχών όπου λειτουργεί κτηματολόγιο
 • τα συστήματα αναφοράς της χώρας

 

Πως γίνεται η πρόσβαση στη Γεωπύλη «INSPIRE» του Ελληνικού Κτηματολογίου;

Για την πρόσβαση στην Γεωπύλη πατήστε ΕΔΩ

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται εγγραφή.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΗΣ ΓΕΩΠΥΛΗΣ INSPIRE

Πληροφοριακό Υλικό

Κτηματογράφηση

Δείτε πληροφορίες για το στάδιο της Κτηματογράφησης


Δείτε το υλικό

Κτηματολόγιο σε Λειτουργία

Πληροφοριακό υλικό για τις περιοχές που λειτουργεί το Κτηματολόγιο


Δείτε το υλικό

Δασικά

Πληροφοριακό υλικό για τους Δασικούς Χάρτες


Δείτε το υλικό

Γεωχωρικά

Ελληνικό Κτηματολόγιο και γεωχωρικά έργα


Δείτε το υλικό