Νομός
ΞΑΝΘΗΣ
Περιοχή
ΞΑΝΘΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης, TK 67100, Ξάνθη
Τηλέφωνο
25410-27675
FAX
25410-84919
Προϊστάμενος
Αικατερίνη Παγουλάτου

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
3393/Β΄/17.12.2014 & 45/Β΄/15.01.2015
Απόφαση Περαίωσης
56294/8.12.2014 (ΦΕΚ 3393/Β΄/17.12.2014)
Απόφαση Έναρξης
306/05.01.2015 (ΦΕΚ 45/Β'/15.01.2015)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
68/Δ/16-2-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Ξάνθης, Διοικητήριο, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Ξάνθης, Διοικητήριο, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη