Νομός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Περιοχή
ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΟΥΡΙΑΣ
Διεύθυνση
Σιδ.Σταθμού 4 , TK 24009, Θουρία Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27210-33425
FAX
27210-33425
Προϊστάμενος
Κόλλια-Αργυροπούλου Ανθούλα (αναπληρώτρια)

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
Β' 2298/12-06-2019
Απόφαση Περαίωσης
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/49436/2479
Απόφαση Έναρξης
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/49436/2479
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
31/Δ/8-2-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Νομού Μεσσηνίας, Ύδρας 5, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Νομού Μεσσηνίας, Ύδρας 5, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα