Νομός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Περιοχή
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΟΥΡΙΑΣ
Διεύθυνση
Σιδ.Σταθμού 4 , TK 24009, Θουρία Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27210-33425
FAX
27210-33425
Προϊστάμενος
Κόλλια-Αργυροπούλου Ανθούλα (αναπληρώτρια)

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1822/Β΄/09.12.2004
Απόφαση Περαίωσης
262/6/29.11.2004
Απόφαση Έναρξης
263/3/02.12.2004
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)