Νομός
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Περιοχή
ΣΥΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΥΜΗΣ
Διεύθυνση
Σύμη, TK 85600, Σύμη
Τηλέφωνο
22460-71247
Email
efimavroudi@yahoo.gr
Προϊστάμενος
Μαυρουδή Ευτυχία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
2220/Β'/19.11.2007
Απόφαση Περαίωσης
435/2/05.11.2007
Απόφαση Έναρξης
436/3/07.11.2007
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
907/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Γεωργίου Μαύρου 2, Κτίριο Δ.Ο.Υ., ΤΚ 85132, Ρόδος
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Γεωργίου Μαύρου 2, Κτίριο Δ.Ο.Υ., ΤΚ 85132, Ρόδος