Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιοχή
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα
Διεύθυνση
Εμπορικό κέντρο, TK 19014, Καπανδρίτι
Τηλέφωνο
22950-53002 E-mail kgatt_marathona@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χριστόπουλος Χρήστος
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
5367 β'/29-11-2018
Απόφαση Περαίωσης
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/58797/3124
Απόφαση Έναρξης
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/58797/3124
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
88/Δ/24-02-2012