Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιοχή
ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα
Διεύθυνση
Εμπορικό κέντρο, TK 19014, Καπανδρίτι
Τηλέφωνο
22950-53002 E-mail kgatt_marathona@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χριστόπουλος Χρήστος
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1812/Β'/21.06.2016
Απόφαση Περαίωσης
28351/10.06.2016 (ΦΕΚ 1812/Β'/21.06.2016)
Απόφαση Έναρξης
28351/10.06.2016 (ΦΕΚ 1812/Β'/21.06.2016)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ