Νομός
ΑΡΤΑΣ
Περιοχή
ΠΕΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
Διεύθυνση
Γεωργίου Μάτσου 7, TK 47100, Άρτα
Τηλέφωνο
26810-21480 E-mail: kgep_arta@ktimatologio.gr
FAX
26810-24916
Προϊστάμενος
Αγγέλη Ελένη
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
527/Β΄/20.04.2005
Απόφαση Περαίωσης
295/2/11.04.2005
Απόφαση Έναρξης
296/2/13.04.2005
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ