Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Βέροιας
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Βέροιας
Διεύθυνση
Μαλακούση 4, TK 59131, Βέροια Ημαθίας
Τηλέφωνο
2331306890, 2331308396 έως 2331308403
Email
kgkm_veroia@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Λαχανόπουλος Αντώνης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00