Κτηματολογικό Γραφείο
ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης, TK 67100, Ξάνθη
Τηλέφωνο
25410-27675
Προϊστάμενος
Ελένη Κουμουλίδου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00