Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ) στοχεύει στη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ευρωπαϊκή υποδομή χωρικών δεδομένων θα επιτρέψει την ανταλλαγή χωρικών πληροφοριών μεταξύ οργανώσεων του Δημόσιου τομέα και θα διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε χωρικές πληροφορίες σε κάθε χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το INSPIRE βασίζεται στις υποδομές χωρικών πληροφοριών που δημιουργούνται και λειτουργούν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συμβατές μεταξύ τους βάσει κοινών κανόνων εφαρμογής.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με σκοπό την εναρμόνισή των δεδομένων που παράγει και ενημερώνει με την οδηγία INSPIRE, δημιούργησε την Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΓΕΩΙΝΕΚ). Σε αυτήν δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης, απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και επίκλησης γεωχωρικών δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE.