Συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής

Έργα Γ΄ ΚΠΣ

 

Υλοποιήσαμε μια σειρά υποστηρικτικών έργων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ με τίτλο «Υποδομή δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο», συνολικού προϋπολογισμού 79.670.000 €) με συγχρηματοδοτήση 50% από την Ε.Ε. και 50% από το Ελληνικό Κράτος.

Στόχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Γ’ ΚΠΣ, που εισήγαγαν μία νέα διαχειριστική προσέγγιση και αξιοποίησαν τις πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας, ήταν να οργανωθεί  και να προετοιμαστεί αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα η συνέχιση και η ολοκλήρωση της σύνταξης του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Τα  έργα του Γ΄ ΚΠΣ συγκροτήθηκαν από τις εξής κατηγορίες υποστηρικτικών δράσεων:


Ψηφιακή βάση δεδομένων των «ενεργών» τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών περιοχών

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε σε 107 περιοχές όλης της χώρας με σκοπό την παραγωγή και τήρηση μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων στην οποία είχαν καταχωριστεί όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις ακινήτων που υποβλήθηκαν. Αυτή η βάση δεδομένων ονομάστηκε βάση «ενεργών» τίτλων με την έννοια ότι καταγράφηκαν σε αυτή τα δικαιώματα επί των ακινήτων που ήταν τότε σε ισχύ.

 

Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού – HEPOS

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS είναι ένα πραγματικά πρωτοποριακό έργο υποδομής, το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο  δορυφορικό σύστημα εντοπισμού GPS (Global Positioning System). Έτσι, επιτυγχάνονται ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις στο σύνολο της χώρας, ταχύτερα και οικονομικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη διαδικασία εγγραφής και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών επισκεφθείτε το www.hepos.gr


Ψηφιοποίηση και μετατροπή  υφισταμένων χαρτών και μητρώων
Ψηφιοποίηση στοιχείων των  αναδασμών και διανομών για όλη τη χώρα

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ψηφιακής βάσεως δεδομένων με τα κτηματολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους αναδασμούς και τις διανομές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ψηφιοποίηση  Κτηματολογίου Δωδεκανήσου

Τα κτηματογραφικά στοιχεία του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω και τμήματος της νήσου Λέρου) ψηφιοποιούνται και μηχανοργανώνονται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι συμβατά με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου. Παράλληλα, το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων που δημιουργείται θα αναπαριστά με πιστότητα την αντίστοιχη αναλογική πληροφορία των ειδικών κτηματολογίων δίχως να γίνεται σε αυτή τη φάση καμία βελτίωση στο περιεχόμενο ή στη χωρική διόρθωση των δεδομένων.

 
Παραγωγή ενιαίων εθνικών χαρτογραφικών υποβάθρων

Το απαιτούμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο για τις νέες κτηματογραφήσεις παράγεται από υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας ορθοανηγμένες εικόνες, οι οποίες επιτρέπουν τον ευκρινή εντοπισμό και την απεικόνιση των ιδιοκτησιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου.

Για τις μεγάλες αστικές περιοχές κάθε νομού παράγονται έγχρωμοι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος ψηφίδας (pixel) της τάξεως των 20 εκ. Για το σύνολο της Επικράτειας παράγονται έγχρωμοι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος ψηφίδας (pixel) 50 εκ. περίπου οι οποίοι να αποτελέσουν πρότυπο υπόβαθρο για την κάλυψη των αναγκών άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι διαχειρίζονται, προμηθεύονται ή παράγουν χωρικά και χαρτογραφικά δεδομένα.

Οι Ορθοφωτοχάρτες είναι το βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου. Παρουσιάζουν ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με ένα κοινό χάρτη, ενώ διατηρούν το πλεονέκτημα των ποιοτικών πληροφοριών που έχει η φωτογραφία. Ο ορθοφωτοχάρτης μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με οποιεσδήποτε χαρτογραφικές πληροφορίες (οδικό δίκτυο, ιδιοκτησίες, τοπωνυμία, αριθμούς ιδιοκτησιών, κτλ).

Ο εντοπισμός των γεωτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες τους κατά την κτηματογράφηση γίνεται εύκολα μιας και είναι προϊόν οικείο στο κοινό αφού απεικονίζει τη πραγματικότητα όπως θα απεικονιζόταν σε φωτογραφία.

 

Οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων για το σύνολο της χώρας

Η οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων γίνεται με βάση αεροφωτογραφίες του 1945/1960 και πρόσφατα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Το παραγόμενο προϊόν αποτελεί ένα πρόδρομο προϊόν για την κατάρτιση του δασικού χάρτη. 

 

Δημιουργία εθνικών ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων κατάλληλων για τη χάραξη του αιγιαλού
 
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών πολύ υψηλής ευκρίνειας και ακρίβειας (απεικονίζονται αντικείμενα μεγέθους μέχρι και 20cm) καθώς και χαρτών που απεικονίζουν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το ανάγλυφο της επιφάνειας για μία ζώνη κατά μήκος των ακτογραμμών, καθώς και κατά μήκος των οχθών των ποταμών και λιμνών της Χώρας.

 
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία του απαραίτητου χαρτογραφικού υποβάθρου και η χάραξη της Προκαταρκτικής Οριογραμμής του Αιγιαλού, με ενιαίες προδιαγραφές και μορφή για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας για να χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών για την επίσπευση των διαδικασιών καθορισμού και θεσμοθέτησης του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης και της παρόχθιας ζώνης. 


Ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής Κτηματολογίου

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, αναπτύξαμε μία σημαντική υποδομή πληροφορικής για να εξυπηρετήσει συνολικά τις λειτουργίες του Κτηματολογίου.

Οι δράσεις αυτού του μέτρου βελτίωσαν και εκσυγχρόνισαν την πληροφορικής υποδομής του Κτηματολογίου που αποτέλεσε το μέσο διαχείρισης των έργων.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν απευθύνονται τόσο στον πολίτη (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης με δυνατότητα εντοπισμού του ακινήτου σε υπόβαθρα), όσο και στους αναδόχους των κτηματογραφήσεων (π.χ. online εφαρμογή καταχώρησης και επεξεργασίας δηλώσεων).

Με τις υπηρεσίες αυτές βελτιώθηκε και αναβαθμίστηκε η διαδικασία κτηματογράφησης, ενώ υλοποιήθηκαν εφαρμογές που αποτελούν πια κεκτημένο για τα έργα κτηματογράφησης

Παράλληλα, αποκτήθηκε εξοπλισμός που περιλαμβάνει υπολογιστικά συστήματα πολύ μεγάλης ισχύος, συστήματα ασφαλείας, δίκτυα, computer room διεθνών προδιαγραφών, εφεδρικό κέντρο δεδομένων και συστήματα αποθήκευσης ικανά να αποθηκεύσουν στο μέλλον όλα τα χωρικά δεδομένα και τα σαρωμένα έγγραφα της χώρας.

 
Data Center του Ελληνικού Κτηματολογίου 

Αυτή η συστοιχία αποθηκευτικού χώρου, συνολικής χωρητικότητας 600 Terabytes, είναι σχεδιασμένη για να αποθηκεύσει όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας και τους ψηφιακούς χάρτες της χώρας, μαζί με όλα τα σαρωμένα συνοδευτικά έγγραφα. Για την ασφάλεια των αποθηκευμένων στοιχείων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής λειτουργεί Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφής (Disaster Recovery Center)

 

Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο διαθέτει την απαραίτητη Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας, επιβεβαιώνοντας την αρτιότητα της στελεχιακής και υλικο-τεχνικής υποδομής, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της.

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013

ΕΣΠΑ (2014-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.

Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513