07:38   Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Κτηματολόγιο σε λειτουργία
Συναλλαγές με το Κτηματολόγιο

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Συναλλαγών με Κτηματολογικά Γραφεία και τον Οδηγό Γεωμετρικών Μεταβολών.   

Με το ν.4409/16  και την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2216/Β’/14-6-2018) από τις 16/07/2018 ξεκινά η έναρξη υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής, των διαγραμμάτων  που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή, στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά: α) Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας β) Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή καθώς και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης των ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενων διαγραμμάτων θα βρείτε:  https://www.ktimanet.gr/DiagramsApp/Account/LoginEngineer
 
Ενημέρωση Κτηματολογικών Εγγραφών – Καταχώρηση Πράξεων
Χωρικές Μεταβολές
Σημεία Eλέγχου για επαγγελματίες
Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικά Γραφεία Ν. 2664/1998, αρ. 23 - Αιτήσεις/Πιστοποιητικά
Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα Ν. 4512/2018 – Έντυπα αιτήσεων


Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικά Γραφεία Ν. 2664/1998, αρ. 23 - Αιτήσεις/Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα – αντιστοίχιση με πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων 

 

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σχετικής αίτησης είναι τα εξής: 

α. Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής ή εγγραφής.

β. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων: Περιέχει απόσπασμα από τις ενότητες του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τον ΚΑΕΚ, για τις οποίες ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού και εμφανίζει τις σχετικές κτηματολογικές εγγραφές (αρχικές και μεταγενέστερες) για όλους τους δικαιούχους και συνδικαιούχους. Αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: μη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης.

γ. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/ νομικού προσώπου: Εμφανίζει για ακίνητο/α, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου, τις εγγραφές δικαιωμάτων (αρχικές και μεταγενέστερες) για συγκεκριμένο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, από τις ενότητες του κτηματολογικού φύλλου, στις οποίες υπάρχουν οι αιτηθείσες κτηματολογικές εγγραφές για το εν λόγω πρόσωπο. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου.  

δ. Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης

ε. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου: Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου και σ αυτό απεικονίζεται η κατάσταση του ακινήτου με τα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα τυχόν βάρη.  

στ. Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηματογράφησης: Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο.
 
ζ.  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

η. Κτηματογραφικό διάγραμμα

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να μεταβεί στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβει τα πιστοποιητικά που ζήτησε με αίτησή του, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

 

Πίνακας Εκδιδόμενων Πιστοποιητικών/Αντιγράφων/Αποσπασμάτων [1] 


 

 

Α/Α 

 

 

Είδος πιστοποιητικού/αντιγράφου 

 

 

Κόστος σε Ευρώ (€) 

 

 

1. 

 

 

Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης 

 

 

4,5 

 

 

2. 

 

 

Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων 

 

 

Ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων /πράξεων, ανεξαρτήτως του πλήθους των εγγραφών που υπάρχουν σε αυτήν:

 

4,5 

 

 

3. 

 

 

Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου 

 

 

Ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων/πράξεων ανεξαρτήτως τόσο του πλήθους των εγγραφών που υπάρχουν σε αυτήν, όσο και του αριθμού των ακινήτων:

 

4,5 

 

 

3α. 

 

 

Πιστοποιητικό περί μη υπάρξεως κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου 

 

 

4,5 

 

 

4. 

 

 

Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου 

 

 

Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο:

 

4,5 

 

 

5. 

 

 

Αντίγραφο:

 

α)εγγραπτέας πράξης,
β)εγγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης
 

 

 

Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο:

 

4,5 

 

 

6. 

 

 

Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος 

 

 

15  

 

 

7. 

 

 

Κτηματογραφικό διάγραμμα  

 

 

33 

 

Ανεξαρτήτως του πλήθους των Κ.Α.Ε.Κ. που περιέχει, αρκεί να είναι όμορα


 [1] Σε όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και τις αντίστοιχες αιτήσεις επικολλάται ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο) και είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για την είσπραξή τους. Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ δεν επικολλάται στα εκδιδόμενα αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος, στα κτηματογραφικά διαγράμματα και στις αντίστοιχες αιτήσεις.
 

 

 


Έντυπα Αιτήσεων

 


 
 • Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου. (word) (pdf)  

   

 • Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου. (word), (pdf)   

   

 • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου-Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος. (word) (pdf)    

   

 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1. (word) (pdf)

   

 • Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2.  (word) (pdf)


 • Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος. (word) (pdf

   

 • Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία. (word) (pdf

   

 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης. (word) (pdf
 • Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων. (word) (pdf

 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου. (word) (pdf

 • Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων. (word) (pdf

   

 • Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης.  (word) (pdf

   

 • Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης. (word) (pdf

   

« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης