00:36   Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
Κτηματολόγιο σε λειτουργία
Συναλλαγές με το Κτηματολόγιο

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία και τον Οδηγό Γεωμετρικών Μεταβολών.   

Με το Ν. 4409/16  και την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2216/Β’/14-6-2018) από τις 16/07/2018 ξεκινά η έναρξη υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής, των διαγραμμάτων  που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή, στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά: α) Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας β) Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή καθώς και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης των ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενων διαγραμμάτων θα βρείτε:  https://www.ktimanet.gr/DiagramsApp/Account/LoginEngineer
 
Ενημέρωση Κτηματολογικών Εγγραφών – Καταχώρηση Πράξεων
Χωρικές Μεταβολές
Σημεία Eλέγχου για επαγγελματίες
Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικά Γραφεία Ν. 2664/1998, αρ. 23 - Αιτήσεις/Πιστοποιητικά
Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα Ν. 4512/2018 – Ανακοινώσεις κατάργησης Υποθ/κείων
Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα Ν. 4512/2018 – Έντυπα αιτήσεων


Ενημέρωση Κτηματολογικών Εγγραφών – Καταχώρηση Πράξεων
 Η διαδικασία της ενημέρωσης των κτηματολογικών εγγραφών περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα (4) στάδια:

  1. Υποβολή αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης από τον πολίτη – παραλαβή από το Κτηματολογικό Γραφείο.
  2. Έλεγχος νομιμότητας – απόφαση του Προϊσταμένου για την καταχώριση ή μη της εγγραπτέας πράξης.
  3. Καταχώριση εγγραπτέας πράξης.
  4. Έκδοση Κτηματολογικού Φύλλου (ΚΦ) αρχείου και αντικατάσταση των παλιών στο Κτηματολογικό Βιβλίο (ΚΒ). Ενημέρωση αλφαβητικού ευρετηρίου δικαιούχων και αρχειοθέτηση πράξης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων.

Υποβολή αίτησης για την καταχώρηση εγγραπτέας πράξης

Για την καταχώριση στα Κτηματολογικά Φύλλα μίας εγγραπτέας πράξης απαιτείται η υποβολή αίτησης​ στο Κτηματολογικό Γραφείο στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που αφορά η προς καταχώριση πράξη.

 

Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά, εφόσον υπάρχει προηγούμενη  συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κτηματολογικού ΓραφείουΣε περίπτωση που η εγγραπτέα πράξη αφορά περισσότερα του ενός ακίνητα, τότε εάν όλα τα ακίνητα υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα ενός Κτηματολογικού Γραφείου, η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο αυτό και μόνο. Εάν τα ακίνητα υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα διαφορετικών Κτηματολογικών Γραφείων, τότε  απαιτείται η υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, για να διενεργήσουν αυτά τις εγγραφές που αφορούν το/τα ακίνητο/τα που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα.

Εάν ορισμένο ακίνητο υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός Κτηματολογικού Γραφείου, τότε απαιτείται η υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, και οι σχετικές με αυτό κτηματολογικές εγγραφές διενεργούνται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία, με τη σημείωση ότι τμήμα του ακινήτου εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα και άλλου Κτηματολογικού Γραφείου.

 

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την έκδοση της οποίας μπορεί να ζητήσει και ο Προϊστάμενος καθενός από τα συναρμόδια Κτηματολογικού Γραφείου ή και όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υπαχθεί το σύνολο του ακινήτου στην αρμοδιότητα του ενός από τα περισσότερα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία.

 

 

Για την υποβολή της αίτησης σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα :
  • η εγγραπτέα πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα,
  • περίληψη της εγγραπτέας πράξης (υπ’ αριθμ. 411/02/3.4.2007 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., ΦΕΚ 1077/Β΄/2.7.2007), εκτός εάν πρόκειται για πράξη που αφορά εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος
  • τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση (άρθρο 14 του ν. 2664/1998)
  • κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος (ή αντίγραφο αυτού καθώς σε συμβόλαια το κυρωμένο μένει στο συμβολαιογράφο)
  • αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που έχει συνταχθεί και προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη (εφόσον η πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα).
2. Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, τότε επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικά και με ποινή ακυρότητας κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης για την έκδοση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος.

3. Αν η αίτηση για την καταχώριση της πράξης υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

4. Κατά την κατάθεση της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στο Κτηματολογικό Γραφείο γίνεται ένας τυπικός έλεγχος για την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και τη συντρέχουσα τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικό Γραφείο.

5. Κατόπιν υπολογίζονται τα τέλη και δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν για την καταχώριση της πράξης. Εφόσον υπάρχει αδυναμία  καταβολής τελών, η αίτηση επιστρέφεται.

6. Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθημερόν στο Ημερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους. Κάθε αίτηση αριθμείται κατά τη σειρά υποβολής της και φέρει την ημερομηνία παραλαβής της από το Κ.Γ, η οποία αναγράφεται τόσο στο Ημερολόγιο όσο και στην απόδειξη καταβολής και είσπραξης των τελών.
« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης